Privacyverklaring

Privacyverklaring Z.H. De Ealènjers. 


Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, nieuwe Europese privacywet) in werking getreden en van toepassing op alle organisaties die gegevens van personen in een bestand bewaren.
Z.H. De Ealènjers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Z.H. De Ealènjers
p/a Itterbeek 18
6166 GH Geleen
Tel 046-4750670
E-mail: info@ealenjers.nl
Website: https://www.ealenjers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Z.H. De Ealènjers verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van onze vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt i.v.m. het organiseren van gezamenlijke activiteiten (o.a. kapellentreffen, rommelmarkt e.d.).
Z.H. De Ealènjers verwerkt uw beeldmateriaal (foto’s en video’s) die opgenomen zijn tijdens of kort vóór of na onze activiteiten en plaatst geselecteerd beeldmateriaal op onze website en/of op andere openbare internetpagina’s van o.a. Facebook en YouTube.
Z.H. De Ealènjers maakt ook gebruik van WhatsApp om gegevens en beeldmateriaal te delen. 

Hier onder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

Van leden:

- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Ingangsdatum lidmaatschap
- Muziekinstrument
- Functie in de vereniging

Van andere verenigingen en organisaties:

- Naam van de organisatie
- Website-adres (Indien van toepassing)
- Voor- en achterna(a)m(en) van de contactperso(o)n(en)
- Adresgegevens van zowel de vereniging alsook van de contactperso(o)n(en)
- Telefoonnummers
- E-mailadres(sen)

Z.H. de Ealènjers verzamelt geen “bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens” zoals ras, religie, strafrechtelijk verleden, burgerservicenummer, e.d. 
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming “bijzondere persoonlijke gegevens” hebben verzameld, neem dan contact met ons op via ons secretariaat: marlie@ealenjers.nl. Wij verwijderen dan deze informatie.

Z.H. De Ealènjers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Doelen: Persoonsgegevens:
1. Algemene informatie en administratie/
     gemeentelijke en landelijke overheden
Naam
Adresgegevens
2. Sociale communicatie
Geboortedatum
Ingangsdatum lidmaatschap
3. Het afhandelen van betalingen
Bankrekeningnummer (IBAN)
4. Urgente informatie en sociale
    (=ouwehoeren) communicatie
Telefoonnummer(s) en
WhatsApp
5. Schriftelijke informatie en communicatie.
    Verzenden van informatie over onze
    bijeenkomsten en activiteiten en eventueel
    daaraan gerelateerd promotiemateriaal.
    Informatie over wijzigingen in onze 
    organisatie en/of activiteiten.
E-mailadressen
6. Sociale communicatie en promotie van onze
    vereniging.
Foto’s en video’s;
geselecteerde foto’s en
video’s worden op onze 
website geplaatst en/of
op openbare
internetpagina’s b.v. 
Facebook en YouTube.
 
 

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens:

Z.H. De Ealènjers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Gegevens van ex-leden worden van onze website en uit het actieve adressenbestand verwijderd. De gegevens worden opgeslagen in het archief en kunnen b.v. voor het organiseren van een reünie worden gebruikt. Op uw specifiek (schriftelijk) verzoek zullen wij uw persoonsgegevens definitief verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Z.H. De Ealènjers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Z.H. De Ealènjers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, op onze website:

Z.H. De Ealènjers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Z.H. De Ealènjers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw per-soonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwer-king van uw persoonsgegevens sturen naar: marlie@ealenjers.nl. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemd verzoek.
Z.H. De Ealènjers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe beveiligen wij persoonsgegevens:

Z.H. De Ealènjers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat: marlie@ealenjers.nl.